Nhà máy

Dr. J.M. Houtkamp - WUR- Buitenlandse literatuur over onderzoek naar handdesinfectie en de effectiviteit ervan ,Dr. J.M. Houtkamp Onderzoek naar ervaringen en leereffecten in het project Samen Voorbereid Veilig (SVV) Alterra Wageningen UR is hét kennisinstituut voor de groene leefomgeving en Virtueel Trainen met RescueSim bundelt een grote hoeveelheid expertise op het gebied van de groene ruimte en hetOnderzoek - Universiteit AntwerpenUit de bevindingen gerapporteerd in literatuur, uit eerder onderzoek, en op basis van best practices komen we tot een eerste concept van een tool (roadmap) om oplossingen voor deze factoren te vinden. Dit wordt verder geverifieerd aan de hand van kwalitatief onderzoek en …Onderzoek naar terrorisme, extremisme en contraterrorisme

tionale en nationale wetenschappelijke literatuur. De zoekopdracht is teruggebracht naar literatuur die tussen het jaar 2000 en 2018 is gepubliceerd. In de literatuurscan is gezocht naar terrorisme, extremisme en contraterrorisme. In totaal zijn 1.443 publica-ties gevonden, die als eerste scan voor dit onderzoek dienen. Van de 1.443 gevonden

Effectief incidentonderzoek - PDF Gratis download

9 Bijlage 4 Stroomschema proces incidentonderzoek OVET 7. 10 Bijlage 5 Evaluatie proces incidentonderzoek OVET In deze bijlage is de evaluatie van het proces incidentonderzoek van OVET uitgewerkt. Het proces incidentonderzoek heeft binnen dit onderzoek een reikwijdte vanaf de eerste handelingen na een incident tot en met het evalueren van de effectiviteit van de verbetermaatregelen en ...

Prenatale diagnostiek naar de erfelijke aanleg voor mamma ...

Discussie over de vraag of prenataal onderzoek naar de erfelijke aanleg voor mamma-/ovariumcarcinoom (een BRCA-mutatie) moreel aanvaardbaar is, komt niet onverwacht.Met de snelle toename van de mogelijkheden van genetisch voorspellende diagnostiek in de laatste decennia van de 20e eeuw zijn er vele discussies geweest over indicaties en overwegingen bij (prenataal) DNA-onderzoek …

Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden

Nederlands onderzoek van de laatste jaren geeft geen duidelijke aanwijzingen voor gezond­ heidseffecten, maar neemt de ongerustheid ook niet weg. Het epidemiologische onderzoek van eigen bodem is beperkt van omvang en de zwakke aanwijzingen voor effecten die uit sommige van deze onderzoeken wel naar voren komen, sluiten aan bij de buitenlandse

(PDF) Methodiekontwikkeling, evaluatieonderzoek en de body ...

verwijst naar onderzoek naar het design, de ontwikkeling, de implementatie en de effectiviteit van een programma. Of nog, evaluatieonderzoek vindt niet enkel plaats na de uitvoering van

Prenatale diagnostiek naar de erfelijke aanleg voor mamma ...

Discussie over de vraag of prenataal onderzoek naar de erfelijke aanleg voor mamma-/ovariumcarcinoom (een BRCA-mutatie) moreel aanvaardbaar is, komt niet onverwacht.Met de snelle toename van de mogelijkheden van genetisch voorspellende diagnostiek in de laatste decennia van de 20e eeuw zijn er vele discussies geweest over indicaties en overwegingen bij (prenataal) DNA-onderzoek …

(PDF) Het NPi gaat het u gemakkelijker maken om bij te ...

V ooral het onderzoek naar de ef- ... en waarvan de effectiviteit is aan-getoond. Andere zorg en hulp ko- ... en buitenlandse literatuur screenen. op relevante publicaties, naar vak-

De contouren van een onderzoeks­ agenda voor drie ministeries

gebruik of toepassing van een link die de URL verbergt. Dit rapport is geschreven in opdracht van het ministeries van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Defensie en de Nationale Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Het onderzoek voor dit rapport is afgerond in november 2019. The Clingendael Institute P.O. Box 93080

Afwijking!van!de!norm,!maar!wel!een! positief!effect?!!

! 6! persuasieve!settingen.!!Mai!en!Hoffmann!(2014)stellenechterdat!uit!onderzoeken!die juist wel kijken naar! een persuasieve! settingblijkt dat het hebben van een

RIVM: leren van het buitenland over preventie in het ...

De effectiviteit van deze buitenlandse voorbeelden staat nog niet vast, maar ze verdienen extra aandacht omdat ze aansluiten bij actuele discussies in Nederland. Een van de aanleidingen voor dit onderzoek is de toezegging van de minister van VWS eind 2014 om knelpunten en verbeterpunten voor preventie te onderzoeken.

Vervolgadvies gewasbescherming en omwonenden

Nederlands onderzoek van de laatste jaren geeft geen duidelijke aanwijzingen voor gezond­ heidseffecten, maar neemt de ongerustheid ook niet weg. Het epidemiologische onderzoek van eigen bodem is beperkt van omvang en de zwakke aanwijzingen voor effecten die uit sommige van deze onderzoeken wel naar voren komen, sluiten aan bij de buitenlandse

Effectief incidentonderzoek - PDF Gratis download

9 Bijlage 4 Stroomschema proces incidentonderzoek OVET 7. 10 Bijlage 5 Evaluatie proces incidentonderzoek OVET In deze bijlage is de evaluatie van het proces incidentonderzoek van OVET uitgewerkt. Het proces incidentonderzoek heeft binnen dit onderzoek een reikwijdte vanaf de eerste handelingen na een incident tot en met het evalueren van de effectiviteit van de verbetermaatregelen en ...

Invloeden op regelnaleving door bedrijven

handhaving is gestoeld op kennis over dit gedrag en de oorzaken ervan. De kennis van handhavingsorganisaties over hun doelgroep(en) kan echter worden verbeterd. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport “Handhaven en gedogen”(2005) dat beleidsmakers doorgaans niet weten in welke mate de handhaving bijdraagt aan de naleving, en aan de

Onderzoek - Universiteit Antwerpen

De muzieksector is wereldwijd in transformatie. Met dit onderzoek willen wij: (1) in kaart brengen welke de belangrijkste veranderingen zijn geweest binnen de Vlaamse muzieksector sinds 1990, met name op het vlak van: 1. omvang en aard (omzet en marktstructuur, te weten densiteit en concentratie) van de Vlaamse muzieksector en haar verschillende groepen actoren ; 2. haar waardenketen, ook in ...

Programmeringsstudie jeugd def - Nederlands Jeugdinstituut

toegepast in Nederland en over bijna al deze interventies (op één na) is informatie uit onderzoek beschikbaar. In de databank genoemd onderzoek is daarmee tevens één van de bronnen in de zoektocht naar literatuur over effectieve interventies in Nederland.

Invloeden op regelnaleving door bedrijven

handhaving is gestoeld op kennis over dit gedrag en de oorzaken ervan. De kennis van handhavingsorganisaties over hun doelgroep(en) kan echter worden verbeterd. Zo concludeert de Algemene Rekenkamer in het rapport “Handhaven en gedogen”(2005) dat beleidsmakers doorgaans niet weten in welke mate de handhaving bijdraagt aan de naleving, en aan de

Evaluatie ISDE KA - Informatie van de Rijksoverheid

Harde conclusies over de effectiviteit van de regeling zijn niet mogelijk, maar het beschikbare ... pelijke literatuur en eerder onderzoek ). ... Hiermee streeft de regeling naar energiebesparing en het verder terugdringen van de CO. 2-uitstoot. De ‘ISDE-regeling’ vormt een tegemoetkoming bij de aanschaf van vier apparaten die op

OPVATTINGEN OVER POLITIETOEZICHT OP RIJDEN ONDER …

schappelijk onderzoek verricht naar de wijze waarop gericht verkeerstoe-zicht een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van verkeersgevaar­ lijk gedrag en daarmee de verkeersonveiligheid. Het Demonstratieproject is een samenwerkingsverband tussen de CPVC en de ministeries van Binnen­

Evaluatie ISDE KA - Informatie van de Rijksoverheid

Harde conclusies over de effectiviteit van de regeling zijn niet mogelijk, maar het beschikbare ... pelijke literatuur en eerder onderzoek ). ... Hiermee streeft de regeling naar energiebesparing en het verder terugdringen van de CO. 2-uitstoot. De ‘ISDE-regeling’ vormt een tegemoetkoming bij de aanschaf van vier apparaten die op

OPVATTINGEN OVER POLITIETOEZICHT OP RIJDEN ONDER …

schappelijk onderzoek verricht naar de wijze waarop gericht verkeerstoe-zicht een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van verkeersgevaar­ lijk gedrag en daarmee de verkeersonveiligheid. Het Demonstratieproject is een samenwerkingsverband tussen de CPVC en de ministeries van Binnen­

Zo werkt het niet. Bewezen effectieve interventies helpen ...

als controlegroep en bij 14 waren de ontwikkelaars zelf betrokken. Twee factoren die onderzoeksuit - komsten zeer twijfelachtig maken. Immers, een wachtlijst als controlegroep is zwak bewijs; in de literatuur heet dat ‘iets doen is bijna altijd beter als niets doen’. Ook twee buitenlandse analyses naar

OPVATTINGEN OVER POLITIETOEZICHT OP RIJDEN ONDER …

schappelijk onderzoek verricht naar de wijze waarop gericht verkeerstoe-zicht een bijdrage kan leveren aan het terugdringen van verkeersgevaar­ lijk gedrag en daarmee de verkeersonveiligheid. Het Demonstratieproject is een samenwerkingsverband tussen de CPVC en de ministeries van Binnen­

Zo werkt het niet. Bewezen effectieve interventies helpen ...

als controlegroep en bij 14 waren de ontwikkelaars zelf betrokken. Twee factoren die onderzoeksuit - komsten zeer twijfelachtig maken. Immers, een wachtlijst als controlegroep is zwak bewijs; in de literatuur heet dat ‘iets doen is bijna altijd beter als niets doen’. Ook twee buitenlandse analyses naar

Effectieve ontwikkelingshulp: gebruik lokale kennis en ...

Niet-kloppende aannames. Uit de meeste literatuur over de effectiviteit van hulp op het gebied van governance building, stelt Elayah, komt naar voren dat deze zo vaak mislukt doordat de hulporganisaties teveel met zichzelf bezig zijn.Dat is contraproductief. Maar hij komt door zijn onderzoek uit bij een andere verklaring.