Nhà máy

Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch ...- Richtlijnen voor handgezondheid in instellingen voor gezondheidszorg van 2011 ,De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op de artikelen 7 en 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg 1;. Na in de brieven van 14 maart 2011, getiteld ‘Zorg die loont’2, en op 15 juli 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal3als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake het …Kernset prestatie- indicatoren 2012ook worden gebruikt voor de vulling van een aantal prestatie-indicatoren, namelijk 1.2 a-d, 1.3a,b, 1.4a,b en 1.7. Op de website van SBG (www.sbggz.nl) zal in de loop van 2011 en 2012 informatie worden geplaatst hoe de data aanlevering zal verlopen voor instellingen die reeds bij SBG gegevens aanleveren. InstellingenOrganisatie van zorg in richtlijnen | SpringerLink

Bij de ontwikkeling van een richtlijn is het van belang om vertegenwoordigers van zorgverleners, bestuurders van instellingen, patiëntenorganisaties, verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg te betrekken om eventuele organisatorische belemmeringen tijdig te kunnen signaleren en op te lossen.

Richtlijn waskosten zorginstellingen - Nibud

instellingen een handvat te bieden voor het vaststellen van de prijs voor het bepalen van het deel van de kosten dat zij kunnen doorberekenen aan de cliënt. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft in 2007 de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geadviseerd de waskostenregeling voor bewoners van verzorgingshuizen gelijk te ...

Kernset prestatie- indicatoren 2012

ook worden gebruikt voor de vulling van een aantal prestatie-indicatoren, namelijk 1.2 a-d, 1.3a,b, 1.4a,b en 1.7. Op de website van SBG (www.sbggz.nl) zal in de loop van 2011 en 2012 informatie worden geplaatst hoe de data aanlevering zal verlopen voor instellingen die reeds bij SBG gegevens aanleveren. Instellingen

Geestelijke gezondheidszorg voor mensen met ...

gegroeid van 32,5% in 2011 naar 44,5% in 2017 (Van den Poel 2019). Volgens de vgn zou deze groei onder meer samenhangen met de ambulantisering in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daarnaast speelt professionalise-ring in de verstandelijk gehandicaptenzorg met meer aandacht voor het herkennen van psychische en versla-

Nieuwe richtlijnen voor de GGZ en de zorg voor mensen met ...

Nov 12, 2014·Daarnaast zijn ze door verpleegkundigen en begeleiders op de werkvloer getest bij instellingen in de GGZ zorg en instellingen in de zorg voor verstandelijk beperkten. Op dit moment voert de V&VN de autorisatie voor alle vier de richtlijnen uit. Naar verwachting worden de richtlijnen eind 2014 uitgegeven door de V&VN.

2.1.2. Beperkte middelen en richtlijnen | Aanwijzingen en ...

Jan 29, 2011·Onder 2) (Bezuinigingen) kunnen ook zaken als “verzekeraarsbudgettering”[1] en “budgettering” in het algemeen geplaatst worden. Instellingen krijgen op grond van de Wet Tarieven Gezondheidszorg een budget toegewezen “dat hen dwingt effectief en efficient te werken”.[2] De “International Council of Nursing” zegt daar het volgende over: “De gelijktijdige toename van de vraag ...

Beperkingen en revalidatie visusstoornissen - Richtlijn ...

De ICF is van nut voor het begrijpen en meten van gezondheidsuitkomsten en kan worden gebruikt in klinische situaties, in allerlei zorginstellingen en in gezondheidsonderzoek op individueel- en bevolkingsniveau. De ICF vult aldus de ICD-10 aan en kijkt daarmee verder dan ziekte en mortaliteit. 4,5 . Prevalentie van visuele beperkingen in Nederland

Hefbomen voor een betere patiëntenparticipatie

September 2011 Met de steun van de Nationale Loterij COLOFON. VOORWOORD Vandaag kan een pati - ... ook een schakel tussen de patiënten en de wereld van de gezondheidszorg. Deze ontwikkelingen sluiten aan bij de missie van de Koning Boudewijnstich- ... maar ook voor de relatie van patiënten met zorginstellingen en met het

JAARVERSLAG 2011 - KCE

en vice-voorzitters van de raad van Bestuur In 2011 deden zich 2 belangrijke opportuniteiten voor waardoor het bestaan van het KCE, naar wij hopen, nog relevanter wordt voor de Belgische gezondheidszorg. De eerste gaat over de participatie en het betrekken van de stakeholders vanaf de opstart van een KCE-studie.

JAARVERSLAG 2011 - KCE

en vice-voorzitters van de raad van Bestuur In 2011 deden zich 2 belangrijke opportuniteiten voor waardoor het bestaan van het KCE, naar wij hopen, nog relevanter wordt voor de Belgische gezondheidszorg. De eerste gaat over de participatie en het betrekken van de stakeholders vanaf de opstart van een KCE-studie.

Special Interest Group (SIG) Mammacare oktober 2011

In dit hoofdstuk volgt een overzicht van deze rapporten en richtlijnen ... verbeteren’ en ‘Radioth erapie en nazorg’ van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ rapport, 2009). De focus in het IGZ rapport (2009) ligt op de informatieoverdracht in de ... V&VN Oncologie laat het aan de instellingen …

PREVENTIE INFECTIE WERKGROEP Aan de Minister van ...

De werkgroep is unaniem van mening dat deze richtlijnen van essentieel belang zijn en beveelt aan om financiering ervan structureel te regelen, met name de richtlijnen met rechtstreekse implicaties voor beheersing AMR (o.a. richtlijnen MRSA -intra/extramuraal-, BRMO, CPE, isolatiemaatregelen).

Het opzetten en evalueren van ... - Zorg voor Beter

Onderwijsmodule Verbetertrajecten in de zorg voor studenten hbo-v 5 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Deze module is ontwikkeld in het kader van het ZonMw-project “Implementatie van richtlijnen, handleidingen en protocollen rond Eten & Drinken in de praktijk van verpleeg-, verzorgingshuizen en

Lijst van internationale organisaties voor ...

Dit is een lijst met gepubliceerde ISO- normen ( International Organization for Standardization) en andere producten.Zie de ISO-catalogus voor een volledige en actuele lijst van alle ISO-normen. De standaarden zijn auteursrechtelijk beschermd en de meeste moeten worden gekocht. Ongeveer 300 van de normen die zijn opgesteld door ISO en IEC 's Joint Technical Committee 1 ( JTC1) zijn echter vrij ...

Organisatie van zorg in richtlijnen | mijn-bsl

Bij de ontwikkeling van een richtlijn is het van belang om vertegenwoordigers van zorgverleners, bestuurders van instellingen, patiëntenorganisaties, verzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg te betrekken om eventuele organisatorische belemmeringen tijdig te kunnen signaleren en op te lossen.

PREVENTIE INFECTIE WERKGROEP Aan de Minister van ...

De werkgroep is unaniem van mening dat deze richtlijnen van essentieel belang zijn en beveelt aan om financiering ervan structureel te regelen, met name de richtlijnen met rechtstreekse implicaties voor beheersing AMR (o.a. richtlijnen MRSA -intra/extramuraal-, BRMO, CPE, isolatiemaatregelen).

NEN Connect

Sterilisatie van producten voor de gezondheidszorg - Deel 3: Richtlijn voor het benoemen van een medisch hulpmiddel aan een productfamilie en bewerkingsklasse voor stoomsterilisatie ISO 11607-2 Verpakkingsmateriaal ten behoeve van steriele medische hulpmiddelen die gesteriliseerd worden in de verpakking - Deel 2: Eisen voor vorming ...

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid

Een sterk verbeterteam en heldere rollen van alle betrokkenen zijn cruciaal voor een geslaagd project en goede resultaten. De inzet van de juiste mensen op de juiste plek is een succesfactor voor het reali-seren van de ambities. Om daadwerkelijk verandering te realiseren, is het zinvol om een verbeter-team samen te stellen.

Redactioneel - Tijdschrift voor Compliance en Zorg ...

Ziekenhuizen, GGZ-instellingen, instellingen voor verzorging en verpleging, gehandicaptenzorg en andere zorgaanbieders (zoals uit de eerstelijn) hebben niet alleen te maken met degene die zorg nodig heeft, maar ook met de overheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, de NMa en andere toezichthouders, met ...

Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch ...

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op de artikelen 7 en 59 van de Wet marktordening gezondheidszorg 1;. Na in de brieven van 14 maart 2011, getiteld ‘Zorg die loont’2, en op 15 juli 2011 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal3als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake het …

Welzijn en Sport Volksgezondheid, van Ministerie Inspectie ...

Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ... (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden naleven. Zij doet dit onder meer door het brengen van aangekondigde en onaangekondigde inspectiebezoeken. De inspectie oefent ... 2011. Pagina 6 van 6.

STANDPUNTEN POLITIEKE PARTIJEN

richtlijnen voor behan-delaars door kwaliteits-instituut RvB verant-woordelijk voor kwantiteit én kwaliteit meer invloed van cliënten op zorg-instellingen kwaliteit zichtbaar maken indicaties en zorgplannen op maat bevoegdheid van IGZ uitbreiden meer zeggenschap voor cliënt en zorg-ondernemer verder met versterking positie van patiënt geen ...

JAARVERSLAG 2011 - KCE

en vice-voorzitters van de raad van Bestuur In 2011 deden zich 2 belangrijke opportuniteiten voor waardoor het bestaan van het KCE, naar wij hopen, nog relevanter wordt voor de Belgische gezondheidszorg. De eerste gaat over de participatie en het betrekken van de stakeholders vanaf de opstart van een KCE-studie.

VERSLAG over de tenuitvoerlegging van de richtlijn ...

over de tenuitvoerlegging van de richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg (2018/2108(INI))Het Europees Parlement, – gezien Richtlijn 2011/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 betreffende de toepassing van de rechten van patiënten bij grensoverschrijdende zorg (1), – gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met name de ...