Nhà máy

Gezamenlijke eerste en tweede Commissie - Verslag van de ...- Gezamenlijke handgezondheidsposters van de Commissie ,Ze roept de raadsleden op om niet te vergeten de aanwezigheidslijst van deze gezamenlijke 1. e. en 2 commissie te tekenen. Frank De Neve zegt dat deze toelichting voornamelijk bedoeld is om - op de belangrijkste wijzigingen tewijzen t.o.v. de huidige BBC en meerjarenplan - de raadsleden wegwijs te maken in de documentatie die zij gaan krijgen.Nota gezamenlijke aanpak drugs in regio van de commissie ...Het Regionaal College van de regio Midden en West Brabant heeft daartoe op 26 maart jl. Burgemeester Fränzel benoemd tot voorzitter van de commissie die als doel heeft het Regionaal College te adviseren over een gezamenlijke (Bestuur/OM/Politie) aanpak op het gebied van drugs in de regio. De Commissie Fränzel is als volgt samengesteld:Gezamenlijke commissie voor presidentiële inauguraties ...

Leden. De commissie wordt voorgezeten door een lid van de partij die de meerderheid heeft in het Amerikaans Congres. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is typisch een van de leden.. Inauguratie Obama/Biden. De Commissie voor de inauguratie van 20 werd gevormd om de inauguraties van Barack Obama en Joe Biden op 20 januari 20 voor te bereiden. De voorzitter was …

Europese Commissie wil 'Europese Gezondheidsunie ...

Nov 11, 2020·De EU-lidstaten slaagden er bij de uitbraak van de coronapandemie niet in om een coherent antwoord te bieden op de dreiging. Dat zorgde voor de nodige spanning tussen de 27 lidstaten en de Commissie.

Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de ...

Gezamenlijke advies van de Federaal Raad voor de Paramedische beroepen en de Technische Commissie voor de Paramedische beroepen In het kader van de Covid-19 coronavirus-uitbraak en op vraag van minister Maggie De Block formuleerden de voorzitters van de …

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE …

GEZAMENLIJKE VERKLARING VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE WERKING VAN HET NETWERK VAN MEDEDINGINGSAUTORITEITEN "1. De vandaag vastgestelde verordening betreffende de uitvoering van de mededingingsregels ... er dient een besluit van de Commissie te worden aangenomen tot vaststelling van . 15435/02 ADD 1 adw/IL/wb 5 DG C II NL

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Vinci-programma (2000 …

Met het Besluit van de Raad 1999/382/EG van 26 april 19991 is de tweede fase (2000-2006) vastgesteld van het Leonardo da Vinci-programma voor de ontwikkeling van een beleid van de Gemeenschap inzake beroepsopleiding. Krachtens artikel 13 van dat besluit dient de Commissie vóór 30 juni 2004 een tussentijds verslag in te dienen over de ...

Over de VNG-commissies | VNG - VNG | Vereniging van ...

De beleidscommissies vergaderen in de regel om de maand op dezelfde dag als het bestuur. De commissies vergaderen in de ochtend en het bestuur in de middag. Op die manier kunnen de commissievoorzitters de meest recente stand van zaken rapporteren aan het bestuur. Beleidscommissies en colleges De VNG heeft 9 vaste beleidscommissies en 2 colleges.

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren van de ...

van gezamenlijke en/of gecoördineerde procedures (zie hoofdstuk 4). ... De Commissie is van mening dat dergelijke richtsnoeren ook stroken met de doelstellingen van overweging 37 van Richtlijn 2014/52/EU (3), die in acht moeten worden genomen door de lidstaten bij de uitvoering van de …

Gezamenlijke commissie voor presidentiële inauguraties ...

Leden. De commissie wordt voorgezeten door een lid van de partij die de meerderheid heeft in het Amerikaans Congres. De voorzitter van het Huis van Afgevaardigden is typisch een van de leden.. Inauguratie Obama/Biden. De Commissie voor de inauguratie van 20 werd gevormd om de inauguraties van Barack Obama en Joe Biden op 20 januari 20 voor te bereiden. De voorzitter was …

Mededeling van de Commissie — Richtsnoeren van de ...

van gezamenlijke en/of gecoördineerde procedures (zie hoofdstuk 4). ... De Commissie is van mening dat dergelijke richtsnoeren ook stroken met de doelstellingen van overweging 37 van Richtlijn 2014/52/EU (3), die in acht moeten worden genomen door de lidstaten bij de uitvoering van de …

Coronavirus: EU-respons | Europese Commissie

11 november 2020 – Europese Commissie zet eerste stappen naar een Europese gezondheidsunie De Commissie presenteert een reeks voorstellen om het EU-kader voor de bescherming van de gezondheid te verstevigen en de rol van de belangrijkste EU-agentschappen op het gebied van crisisparaatheid en -respons te versterken. Commissievoorzitter Von der Leyen motiveert de …

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE - EUR-Lex

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE ... Lid 4 van de gezamenlijke verklaring van de leden van de Europese Raad van 26 maart 2020. (4) De Leidraad voor de uitvoering van de tijdelijke beperking van niet-essentiële reizen naar de EU, het faciliteren van doorreisregelingen voor de repatriëring van EU-burgers, en de gevolgen voor het visumbeleid (C(2020 ...

Spellingscommissie (1864) - Wikipedia

De Belgische spellingscommissie van 1864 werd op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken, Alphonse Vandenpeereboom bij Koninklijk Besluit van 25 januari 1864 samengesteld om middelen voor te stellen die zouden kunnen leiden tot een eenparige Spelling der Nederduitsche taal.. Bedoeling was om aanpassingen te maken aan de spelling die in 1841 door het taalcongres te Gent was aangenomen.

Spellingscommissie (1864) - Wikipedia

De Belgische spellingscommissie van 1864 werd op initiatief van minister van Binnenlandse Zaken, Alphonse Vandenpeereboom bij Koninklijk Besluit van 25 januari 1864 samengesteld om middelen voor te stellen die zouden kunnen leiden tot een eenparige Spelling der Nederduitsche taal.. Bedoeling was om aanpassingen te maken aan de spelling die in 1841 door het taalcongres te Gent was aangenomen.

Nota gezamenlijke aanpak drugs in regio van de commissie ...

Het Regionaal College van de regio Midden en West Brabant heeft daartoe op 26 maart jl. Burgemeester Fränzel benoemd tot voorzitter van de commissie die als doel heeft het Regionaal College te adviseren over een gezamenlijke (Bestuur/OM/Politie) aanpak op het gebied van drugs in de regio. De Commissie Fränzel is als volgt samengesteld:

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE over het werkprogramma van …

Resolutie van het Europees Parlement over het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP)) : Het Europees Parlement, – gezien de mededeling van de Commissie "Het werkprogramma van de Commissie voor 2015 - Een nieuwe start" (COM(2014)10) en de bijlagen 1 tot en met 4 daarbij,– gezien artikel 37, lid 3, van zijn Reglement,

TRANSCRIPT VAN DE GEZAMENLIJKE COMMISSE P&C VAN ...

TRANSCRIPT VAN DE GEZAMENLIJKE COMMISSE P&C VAN HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND d.d. 5 november 2019 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter: Goedemorgen VV-leden, plaatsvervangende leden. Ik wil jullie allen van harte welkom heten op deze tweede vergadering van de gezamenlijke commissie die we hebben ingesteld om P&C-documenten te bespreken.

TRANSCRIPT VAN DE GEZAMENLIJKE COMMISSE P&C VAN ...

TRANSCRIPT VAN DE GEZAMENLIJKE COMMISSE P&C VAN HOOGHEEMRAADSCHAP DELFLAND d.d. 5 november 2019 1. Opening en vaststellen agenda De voorzitter: Goedemorgen VV-leden, plaatsvervangende leden. Ik wil jullie allen van harte welkom heten op deze tweede vergadering van de gezamenlijke commissie die we hebben ingesteld om P&C-documenten te bespreken.

Wat na de crisis? Europese Commissie presenteert ...

De commissie is al bezig de budgettaire plannen voor de komende jaren te herschrijven naar aanleiding van de coronacrisis. Ook wordt gedacht aan de oprichting van een tijdelijk wederopbouwfonds.

van het rapport Méér dan een gebaar (Rapport van de ...

Zij dient tevens als leidraad voor gezamenlijke strategie richting politiek en samenleving. De dovengemeenschap en hun bondgenoten laten hierdoor zien wat ... Het Platform heeft dit overzicht gemaakt op basis van het rapport van de Commissie Nederlandse Gebarentaal, Méér dan een gebaar, verschenen in juni 1997. In dat rapport zijn

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES …

de beleidsaanpak die is beschreven in de mededeling van de Commissie “Bestrijding van online- desinformatie: een Europese benadering” (COM(2018) 236 final van 26 april 2018). 10 De taskforce ontwikkelt communicatieproducten en -campagnes om het EU-beleid beter uit te leggen in

Belgische deelname aan de Europese gezamenlijke programma ...

Voor de op Europees niveau meest geïntegreerde onderzoeksfocussen heeft de Europese Commissie ervoor gekozen het actief beheer van de onderzoeksprogramma’s over te dragen aan onderzoekscentra en universiteiten die actief zijn in een welomschreven expertisedomein en verenigd zijn in consortia.

Gezamenlijke inkoop volgens de ACM: concurrentie is een …

de keuze van de banken de geldverwerking voortaan in eigen beheer te verrichten geen beperking van de concurrentie inhoudt. De ACM verwijst naar een besluit van de Europese Commissie over de klacht tegen een Spaanse tabakspro-ducent, omdat deze zijn eigen productie van tabaksfilters naar 100% had verhoogd.15 Deze verticale integratie was

Bundel van de VV - Voorbereidende VV (Gezamenlijke ...

Opinievorming m.b.t. het plan gaat plaatsvinden in de gezamenlijke Commissie van 9 september. De VV van 23 september is besluitvormend van aard. Hier kiezen de VV leden voor delen van / één scenario om uit te werken tot een definitief ontwerp WBP5. Hierbij een voorstel voor het WBP5 -ochtendprogramma van de gezamenlijke Commissie

Klachtenregeling - Pactum.org

klachtenregeling is vastgelegd in de artikelen 4.2.1-3 van de Jeugdwet. De Gezamenlijke Klachtencommissie (GKC) is een onafhankelijke commissie die de klachten binnen de in artikel 1.1 genoemde instellingen behandelt. De commissie onderzoekt zelfstandig de klacht. Hierbij kunnen externe deskundigen worden geraadpleegd. De Klachtencommissie ...