Nhà máy

(PDF) De afwikkeling van medische schade onder de Wkkgz ...- Het verlenen van gezondheidszorg voor en na contact met de patiënt voldoet aan de doelstellingen van patiëntveiligheid ,PDF | On Sep 1, 2017, B.S. Laarman and others published De afwikkeling van medische schade onder de Wkkgz: De beloften van het klachtrecht voor patiënten, de eerste stappen naar verwezenlijking ...Aangenomen teksten - Veiligere gezondheidszorg in Europa ...– gezien de verslagen van 13 november 2012 en 19 juni 2014 van de Commissie aan de Raad op basis van de verslagen van de lidstaten over de uitvoering van de aanbeveling van de Raad (2009/C 151/01) betreffende patiëntveiligheid, met inbegrip van de preventie en bestrijding van zorginfecties (COM(2012)0658 en COM(2014)0371),De Opleiding | OKF

Petra Wetemans: door in gesprek te gaan met ouders, verwanten en hulpverleners van kwetsbare patiënten (mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen) heeft Petra de focus gelegd op de essentie van de zorg rondom de patiënt als individu, zijn gedrag en welke zorg dit vraagt. Het project is inmiddels een voorbeeldproject in de regio om ...

Behandeling Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399);het wetsvoorstel Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en …

Blog Archives - Pagina 34 van 55 - SIN-NL

Dit is strijdig met de Kwaliteitswet, de BIG en de WGBO. Denk aan Emmen, Enschede, Nijmegen, Lelystad, Boxmeer en alles wat in de doofpot zit. Daarom is een zorgvuldig samengestelde zwarte lijst nodig. Maar als topprioriteit: werkelijk patientveilige en transparante gezondheidszorg, voor en na de …

GEZONDHEIDSZORG. Mobile health: kans of valkuil? Reinier ...

2 VOOR GEZONDMAKERSERS Efficiënt bouwen met modules. Modulaire gebouwen van ALHO overtuigen niet alleen door aantrekkelijke vormgeving, gebruiksflexibiliteit en duurzaamheid. Na de industriële prefabricage in de fabriek onder strenge kwaliteitsbewaking, worden de modules op locatie in zeer korte tijd en zonder beïnvloeding van het ziekenhuisproces gemonteerd en volledig afgewerkt.

Uitwerking kerncompetenties. Een beschrijving van de ...

5 stimuleert de zorgvrager zich te uiten over wat hem bezig houdt sluit flexibel en respectvol aan bij de wijze waarop de patiënt omgaat met de gevolgen van de aandoening verantwoordt psychosociale zorgactiviteiten en legt dit vast in een verpleegplan schakelt zonodig andere hulpverleners/ disciplines in Medisch-technische zorg regelen: regelt overdracht medisch-technische zorg handelt ...

Analyse #65 - Innovatieve Gezondheidszorg ...

van al onze patiëntcontacten op afstand en draait ons Connected Care Center op een team van zo’n twaalf mensen die dagelijks bezig zijn met het realiseren van eHealth doelstellingen om de ...

VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het ...

Amendement 1. Voorstel voor een richtlijn. Overweging 2. Voorstel voor een richtlijn. Amendement (2) Omdat aan de voorwaarden voor de toepassing van artikel 95 van het Verdrag als rechtsgrondslag wordt voldaan, moet de Gemeenschapswetgever die rechtsgrondslag zelfs gebruiken wanneer de bescherming van de volksgezondheid een doorslaggevende factor is voor de gemaakte keuzen; …

(PDF) Patiëntenparticipatie bij het handhaven van een ...

voor en/of na het hart kan ophopen. Binnen de gezondheidszorg is het gangbaar om bij het . ... des te beter het programma voor de patiënt met een chronische ... Het voldoet aan de behoeften van ...

Traceabilityinde gezondheidszorg medischehulpmiddelen1 0

Jan 31, 2011·Deze groep maakt deel uit van de GS1 Healthcare Taskforce. Het doel van de GS1 Healthcare Task- force is het benoemen en uitvoeren van ketenbrede projecten gericht op het ver- hogen van de patiëntveiligheid en het verbeteren van de logistieke efficiëntie in de zorgketen door toepassing van GS1-standaards.

(PDF) Patiëntenparticipatie bij het handhaven van een ...

voor en/of na het hart kan ophopen. Binnen de gezondheidszorg is het gangbaar om bij het . ... des te beter het programma voor de patiënt met een chronische ... Het voldoet aan de behoeften van ...

Blog Archives - Pagina 33 van 55 - SIN-NL

Naast de verantwoordelijkheid van IEDERE ARTS om zo nodig aan de bel te trekken, moet zijn voorzien in een procedure ter beoordeling van disfunctioneren, met als maatregelen, verbetertraject, en inzetten van externe partijen, zoals zorgverzekeraar, Inspectie of tuchtcollege..Ook het beeindigen van de arbeids of toelatingsovereenkomst is mogelijk.

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

(EEG) 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot het oprichten van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbewaking, (PbEG L 214); m.

(PDF) Patiëntenparticipatie bij het handhaven van een ...

voor en/of na het hart kan ophopen. Binnen de gezondheidszorg is het gangbaar om bij het . ... des te beter het programma voor de patiënt met een chronische ... Het voldoet aan de behoeften van ...

Economie van de gezondheidszorg Deck at Vrije Universiteit ...

Risicoverevening probeert te simuleren wat de verzekeraar doet bij de premiestelling. Die probeert aan het einde van het jaar een verwachting te maken wat de kosten per persoon zullen zijn voor het jaar daarop. Dat is de basis voor de premie die hij gaat vaststellen voor de premie van …

Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

(EEG) 2309/93 van de Raad van 22 juli 1993 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen voor en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot het oprichten van een Europees Bureau voor de geneesmiddelenbewaking, (PbEG L 214); m.

BACHELOR IN DE GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG - PDF Gratis ...

2 ROL 2: Organisator en coördinator De afgestudeerde kan in en vanuit een welzijnsinstelling of geestelijke gezondheidszorgorganisatie werken. Ondernemend denken en handelen en bijdragen aan het functioneren van de GGZ, arbeidsorganisatie via kwaliteitszorg, het ondersteunen van beleidsontwikkelingen, samenwerken in netwerken, medewerkers en vrijwilligers aansturen staan in …

Gezondheidszorg Archieven - IG&H

De fundamenten van de bedrijfsvoering liggen op het vlak van strategie, informatie, leiderschap, systeeminrichting en competente teams. ‘Pleisters plakken’ is geen oplossing en erover praten is niet meer nodig: we kennen de legacy en de complexiteiten. Wat we moeten doen is aan de slag gaan met het structureel veranderen van de fundamenten.

Voorlichting en communicatie bij pancreascarcinoom ...

Elke patiënt met een pancreascarcinoom dient gedurende het hele zorgtraject eerlijk, naar behoefte en op een voor de patiënt begrijpelijke wijze, geïnformeerd te worden over zijn/haar ziekte, de aard en het doel van diagnostisch onderzoek of behandeling, alternatieve behandelmethoden, de te verwachten voor- en nadelen van verschillende ...

ECLI:NL:TGZRSGR:2014:98 Regionaal Tuchtcollege voor de ...

2.5 Naar aanleiding van het hoge HSMR van het ziekenhuis en het achterwege blijven van calamiteitenmeldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (verder: IGZ), heeft de IGZ op 11 juni 2012 een gesprek met de RvB en de voorzitter van de Veiligheidscommissie Patiëntenzorg van het ziekenhuis gevoerd.

Militaire gezondheidszorg Archives - Van de Nadort

Aan de orde kwamen onder meer organisatie en plaatsingen, personele vulling, verdeling van aandacht voor reguliere en operationele farmacie, medicatiebewaking door middel van scanapparatuur, de invulling van de rol van regioapotheker voor het EGB, baxteren en invoering van het elektronisch voorschrijfsysteem, digi-inkoop ...

Behandeling Verplichte geestelijke gezondheidszorg

Aan de orde is de behandeling van:het wetsvoorstel Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) (32399);het wetsvoorstel Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en …

GEZONDHEIDSZORG. Mobile health: kans of valkuil? Reinier ...

2 VOOR GEZONDMAKERSERS Efficiënt bouwen met modules. Modulaire gebouwen van ALHO overtuigen niet alleen door aantrekkelijke vormgeving, gebruiksflexibiliteit en duurzaamheid. Na de industriële prefabricage in de fabriek onder strenge kwaliteitsbewaking, worden de modules op locatie in zeer korte tijd en zonder beïnvloeding van het ziekenhuisproces gemonteerd en volledig afgewerkt.

Doofpotdossiers medische zorg Archives - Pagina 6 van 7 ...

De zorgverzekeraars, die (stellen te) zijn gesubrogeerd in de rechten van de patiënten, leggen aan hun vorderingen ten grondslag dat de zorgaanbieders aansprakelijk zijn voor de schade die de patiënten, die door de zorgaanbieders zijn behandeld en die waren verzekerd bij een van de zorgverzekeraars, hebben geleden als gevolg van het ...

Van isolement naar organisatie: samenwerken in de ...

Het maken van de vertaalslag van de resultaten van grote trials en onderzoeken naar de individuele casus in de spreekkamer is een steeds terugkerende uitdaging voor de huisarts.1 Stel: een man van ...