Nhà máy

Mensenhandel. Effectieve aanpak op gemeentelijk niveau ...- Richtlijnen voor handhygiëne in zorginstellingen Aanbevelingen en rapporten 25 oktober 2002 ,25 Zorginstellingen spelen niet alleen een belangrijke rol in de hulpverlening en opvang van slachtoffers, ... prostitutiebranche en voor de aanpak van loverboy-problematiek. Ook heeft de gemeente aangegeven ... 25 oktober 2012. 104 Aanvullende informatie gemeente Arnhem, 20 maart 2012 en 5 juni 2012. 105 Ibidem; interview gemeente Arnhem.Kamerstuk 27401, nr. 38 | Overheid.nl > Officiële ...Op 17 april jl. heeft de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt (24 124 en 24 036, nr. 101) ontvangen op de rapporten geneesmiddelenbeleid en op 24 oktober jl. de nadere uitwerking voor het programma van deregulering, instrumentering en flankerend beleid.EUR-Lex - 32017R0745 - EN - EUR-Lex

Verordening (EU) 2017/745 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen, tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009, en tot intrekking van Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst.

Kamerstuk 27401, nr. 38 | Overheid.nl > Officiële ...

Op 17 april jl. heeft de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt (24 124 en 24 036, nr. 101) ontvangen op de rapporten geneesmiddelenbeleid en op 24 oktober jl. de nadere uitwerking voor het programma van deregulering, instrumentering en flankerend beleid.

20070824083441 by H2O magazine - Issuu

4) Hellegers P. en J. Witte (2002). Towards a simple integrated model for the re-wetting of nature reserves. ... Op 25 oktober ‘Grondwater in stedelijk gebied’. ... Hierin staan richtlijnen ...

Aangenomen teksten - Donderdag 9 juli 2015

Index Aangenomen teksten: Donderdag 9 juli 2015 - Straatsburg: Definitieve uitgave

Handeling 2006-2007, pag. 1190-1233 | Overheid.nl ...

Dat hebben wij gedaan en daar staan wij hier voor. Ook wij zien het erkennen van onze verantwoordelijkheid voor het verleden en voor het in onze brief beschreven, veelomvattende veiligheidsprogramma als twee zijden van één en dezelfde zaak. Verscheidene sprekers zijn ingegaan op artikel 69 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

Plenaire verslagen | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Ik open de vergadering van dinsdag 15 oktober 2019. Ik heet iedereen en in het bijzonder de mensen op de publieke tribune van harte welkom. ... Op verzoek van mevrouw Diertens stel ik voor haar motie (35300-IV, nr. 25) aan te houden. Op verzoek van de heer Van Dam stel ik voor zijn moties (35300-IV, nrs. 21 en 23) aan te houden. ... Het is voor ...

Kamerstuk 34550-XVI, nr. 11 | Overheid.nl > Officiële ...

Antwoord 8: In de brief van 5 oktober (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 10) is nadere informatie gegeven over de uitwerking van de tegemoetkoming voor eenverdienerhuishoudens met een chronisch zieke partner.De doorgevoerde wijzingen in de maximale periode bijdrage verschillen op één punt tussen niet Aow-gerechtigde eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, namelijk de verhoging …

Aangenomen teksten - Dinsdag 22 oktober 2013 - Medische ...

Amendementen van het Europees Parlement aangenomen op 22 oktober 2013 op het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009 (COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD)) (1) (Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Comparatieve studie van archivistische vraagstukken rond ...

Wet van 14 januari 2002 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (BS 22 februari 2002). KB van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van finan-ciële middelen van de ziekenhuizen (BS 30 mei 2005), gewijzigd door het KB van 26 oktober 2011 (BS 29 november 2011).

LOI - WET

(NOTA : de artikelen 7, eerste lid, 1° a) en c), 9, 11, 24 tot 29bis en 31 opgeheven voor de Franse Gemeenschap, wat betreft de universitaire ziekenhuizen, bij DFG 2015-12-10/18, art. 48, §1, 038; Inwerkingtreding : 01-01-2016) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-05-2002 en tekstbijwerking tot 03-11-2020)

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Verslag van de plenaire ...

Voor het totaal van de veehouderijsector kwam deze in 2018 met 506 miljoen kilogram uit boven het voor derogatie relevante ijkjaar 2002; toen 504 miljoen kilogram. ... implementatie van de richtlijnen (EU) 2017/2109 en 2010/65/EU in verband met een noodzakelijke wettelijke grondslag voor ... De Eerste Kamer heeft bijna alle conclusies en ...

Programma - Milieuprogramma 2002-2005 - Parlementaire monitor

Zondag 25 oktober 2020. Programma - Milieuprogramma 2002-2005 - Hoofdinhoud. Inhoudsopgave. ... EU-richtlijnen 143. Thema: Luchtkwaliteitenverzuring 143 ... De onderhandelingen zijn gaande en moeten voor mei 2002 het gewenste resultaat, een minimaal transport van chloor, opleveren.

EUR-Lex - C:2015:434:FULL - EN - EUR-Lex

gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over mobiliteit en integratie van gehandicapten en de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 ... gezien de rapporten van de OESO, de WTO en de UNCTAD over handels- en investeringsmaatregelen van de G20 (medio oktober 2010 tot april 2011), ... Aanbevelingen voor concrete acties. 19.

Kamerstuk 27401, nr. 38 | Overheid.nl > Officiële ...

Op 17 april jl. heeft de Tweede Kamer het kabinetsstandpunt (24 124 en 24 036, nr. 101) ontvangen op de rapporten geneesmiddelenbeleid en op 24 oktober jl. de nadere uitwerking voor het programma van deregulering, instrumentering en flankerend beleid.

LOI - WET

(NOTA : de artikelen 7, eerste lid, 1° a) en c), 9, 11, 24 tot 29bis en 31 opgeheven voor de Franse Gemeenschap, wat betreft de universitaire ziekenhuizen, bij DFG 2015-12-10/18, art. 48, §1, 038; Inwerkingtreding : 01-01-2016) (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 30-05-2002 en tekstbijwerking tot 03-11-2020)

EUR-Lex - 32017R0746 - EN - EUR-Lex

Verordening (EU) 2017/746 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2017 betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en tot intrekking van Richtlijn 98/79/EG en Besluit 2010/227/EU van de Commissie (Voor de EER relevante tekst.

L_2017117NL.01017601.xml - EUR-Lex

(1) Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) vormt het regelgevingskader van de Unie voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Die richtlijn moet echter grondig worden gewijzigd om een robuust, transparant, voorspelbaar en duurzaam regelgevingskader te kunnen vaststellen voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, dat een hoog niveau van veiligheid en ...

L_2017117NL.01017601.xml - EUR-Lex

(1) Richtlijn 98/79/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) vormt het regelgevingskader van de Unie voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Die richtlijn moet echter grondig worden gewijzigd om een robuust, transparant, voorspelbaar en duurzaam regelgevingskader te kunnen vaststellen voor medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, dat een hoog niveau van veiligheid en ...

Kamerstuk 34550-XVI, nr. 11 | Overheid.nl > Officiële ...

Antwoord 8: In de brief van 5 oktober (Kamerstuk 34 550 XVI, nr. 10) is nadere informatie gegeven over de uitwerking van de tegemoetkoming voor eenverdienerhuishoudens met een chronisch zieke partner.De doorgevoerde wijzingen in de maximale periode bijdrage verschillen op één punt tussen niet Aow-gerechtigde eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens, namelijk de verhoging …

Aangenomen teksten - Medische hulpmiddelen ***I - Woensdag ...

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) Het Europees Parlement, – gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0542), – gezien arti

Aangenomen teksten - Medische hulpmiddelen ***I - Woensdag ...

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing) Het Europees Parlement, – gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0542), – gezien arti

Handeling 2006-2007, pag. 1190-1233 | Overheid.nl ...

Dat hebben wij gedaan en daar staan wij hier voor. Ook wij zien het erkennen van onze verantwoordelijkheid voor het verleden en voor het in onze brief beschreven, veelomvattende veiligheidsprogramma als twee zijden van één en dezelfde zaak. Verscheidene sprekers zijn ingegaan op artikel 69 van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid.

Coronablog: ziekenhuispersoneel krijgt aanmoedigingspremie ...

Tussen 29 oktober en 4 november hebben 10.512 mensen positief getest op het coronavirus. ... De sneltests zullen in woonzorgcentra en andere zorginstellingen worden gebruikt in combinatie met de ...

EUR-Lex - C:2015:434:FULL - EN - EUR-Lex

gezien zijn resolutie van 25 oktober 2011 over mobiliteit en integratie van gehandicapten en de Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 ... gezien de rapporten van de OESO, de WTO en de UNCTAD over handels- en investeringsmaatregelen van de G20 (medio oktober 2010 tot april 2011), ... Aanbevelingen voor concrete acties. 19.