Nhà máy

Verbonden ondernemingen | CNC CBN- Gemeenschappelijke handwasnormen van de Commissie ,De vennootschap X bezit in het aan de Commissie voorgelegde voorbeeld 50 % van de aandelen van de BVBA A en 50 % van de aandelen van BVBA B. Hetzelfde geldt voor vennootschap Y. Op basis van de aan de Commissie overgemaakte informatie blijkt dat de vennootschappen A en B gemeenschappelijke dochterondernemingen zijn van de vennootschappen X en Y ...Organisatie | Verenigde VergaderingDe samenstelling van de organen van de GGC de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (VVGGC) is het "parlement" van de GGC. De politieke samenstelling, het voorzitterschap, het Bureau en het uitgebreid Bureau, net zoals de diensten en taken ervan, zijn dezelfde als die van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.B BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 23 april 2012 betreffende ...

B BESLUIT VAN DE COMMISSIE van 23 april 2012 betreffende de tweede reeks gemeenschappelijke veiligheidsdoelen voor het spoorwegsysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 2084) (Voor de EER relevante tekst) (2012/226/EU) (PB L 115 van 27.4.2012, blz. 27) Gewijzigd bij: Publicatieblad nr. blz. datum M1 Uitvoeringsbesluit 2013/753/EU van ...

Besluit van de Commissie van 23 april 2012 betreffende de ...

(3) De waarden van de eerste reeks CST’s, berekend op basis van de gegevens van 2004 tot en met 2007, waren vast­ gesteld bij Besluit 2010/4/EU van de Commissie van 19 juli 2010 inzake gemeenschappelijke veiligheidsdoe­ len, als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).

Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlament ...

Title: Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlament, de Raad en de Commissie (4 mei 1999) Author: CVCE / All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries.

Gemeenschappelijke verklaring van de Europese Commissie en ...

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Europese Commissie (EC) verwelkomen de officiële lancering van SEPA en zijn de Europese banken erkentelijk voor de substantiële voorbereidende werkzaamheden die zij onder de hoede van de Europese Betalingsraad (European Payment Council) hebben verricht om SEPA tot stand te brengen.

het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied

HET GEMEENSCHAPPELIJKE EUROBETALINGSGEBIED ZEVENDE VOORTGANGSVERSLAG VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK OKTOBER 2010 In 2010 is in alle ECB-publicaties ... richtlijnen nodig van de Europese Commissie betreffende de MIF, eventueel in de vorm van …

9.6. Directoraten-generaal en diensten van de Commissie ...

De code 89 wordt voor de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad gebruikt (zie punt 9.5.3, gedecentraliseerde instanties (agentschappen)). Wijzigingen ten opzichte van de uitgave 2011 1.1.2020

VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 …

VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor

Gemeenschappelijke kennisbasis van sociaal werk ...

Met haar eindrapport Meer van waarde beoogde de commissie richting te geven aan het sociale werk van de toekomst. Vanwege de technologische veranderingen, de netwerkmaatschappij en de decentralisaties van sociaal beleid pleitte zij onder andere voor een versterking van de kennisbasis van de sociaal werker.

Federale Commissie voor Verkeersveiligheid | FOD Mobiliteit

Tijdens de Staten-Generaal van de Verkeersveiligheid eind 2015 kwam het voorstel om een overlegorgaan op te richten om het aantal ongevallen te doen dalen door een gemeenschappelijke aanpak. De Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid (FCVV) werd in haar nieuwe vorm bekrachtigd via het KB van 15 oktober 2017. De Commissie wordt voorgezeten door de FOD …

het gemeenschappelijke eurobetalingsgebied

HET GEMEENSCHAPPELIJKE EUROBETALINGSGEBIED ZEVENDE VOORTGANGSVERSLAG VAN THEORIE NAAR PRAKTIJK OKTOBER 2010 In 2010 is in alle ECB-publicaties ... richtlijnen nodig van de Europese Commissie betreffende de MIF, eventueel in de vorm van …

Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de ...

Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht. DisplayLogo. Publicatiebureau van de Europese Unie. MainSearch. search. Meer Uitgebreid zoeken Op onderwerp bladeren Booleaans zoeken. Taalkiezer. BasketSummary. 0 ...

Gemeenschappelijke praktische handleiding van het Europees ...

Al meer dan tien jaar heeft de Gemeenschappelijke praktische handleiding haar nut bewezen als instrument om te bewerkstelligen dat de rechtshandelingen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie duidelijk en nauwkeurig worden geredigeerd. De in de handleiding vervatte beginselen gelden voor de drie instellingen als ijkpunten voor de wetgevingstechniek. Sinds het verschijnen van de ...

Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlament ...

Title: Gemeenschappelijke verklaring van het Europees Parlament, de Raad en de Commissie (4 mei 1999) Author: CVCE / All rights of reproduction, public communication, adaptation, distribution or dissemination via Internet, internal network or any other means are strictly reserved in all countries.

Gemeenschappelijke praktische handleiding van het Europees ...

Al meer dan tien jaar heeft de Gemeenschappelijke praktische handleiding haar nut bewezen als instrument om te bewerkstelligen dat de rechtshandelingen van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie duidelijk en nauwkeurig worden geredigeerd. De in de handleiding vervatte beginselen gelden voor de drie instellingen als ijkpunten voor de wetgevingstechniek. Sinds het verschijnen van de ...

VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 …

VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor

Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de ...

Bekendmaking van de Commissie inzake de bepaling van de relevante markt voor het gemeenschappelijke mededingingsrecht. DisplayLogo. Publicatiebureau van de Europese Unie. MainSearch. search. Meer Uitgebreid zoeken Op onderwerp bladeren Booleaans zoeken. Taalkiezer. BasketSummary. 0 ...

VERORDENING (EU) nr. …/2010 VAN DE COMMISSIE van […] …

1070/20. De gemeenschappelijke eisen hebben geen betrekking op militaire operaties en trainingen, zoals voorzien in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 549/2004 en artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 216/2008. (4) Bij de vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor de verlening van

Europese Commissie wil eengemaakte regeling ...

"De overheden kunnen in de plaats een beroep doen op testen of op een periode van quarantaine." De praktische uitwerking van die gemeenschappelijke kleurencode is wel niet voor meteen. Er zijn behoorlijk wat verschillen: sommige landen testen veel, andere weinig, waardoor het moeilijk is om de besmettingsgraad goed te kunnen inschatten.

VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 …

VERORDENING (EG) Nr. 514/2008 VAN DE COMMISSIE van 9 juni 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 376/2008 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van invoer-, uitvoer- en voorfixatiecertificaten voor

Besluit van de Commissie van 23 april 2012 betreffende de ...

(3) De waarden van de eerste reeks CST’s, berekend op basis van de gegevens van 2004 tot en met 2007, waren vast­ gesteld bij Besluit 2010/4/EU van de Commissie van 19 juli 2010 inzake gemeenschappelijke veiligheidsdoe­ len, als bedoeld in artikel 7 van Richtlijn 2004/49/EG van het Europees Parlement en de Raad (3).

Rapport van de Commissie Vermogensbeheer ...

De commissie is v an mening dat het hanteren van financiële kengetallen en signa - leringsgrenzen daarvoor het bestuur kan helpen bij zijn financiële beleid. Bewust wordt gesproken van signaleringsgrenzen en niet van harde normen; dit om recht te doen aan de autonomie van de instellingen en aan de differentiatie van de feitelijke

Rapport van de Commissie Vermogensbeheer ...

De commissie is v an mening dat het hanteren van financiële kengetallen en signa - leringsgrenzen daarvoor het bestuur kan helpen bij zijn financiële beleid. Bewust wordt gesproken van signaleringsgrenzen en niet van harde normen; dit om recht te doen aan de autonomie van de instellingen en aan de differentiatie van de feitelijke

Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 1087 | Overheid.nl ...

De voorzitters en de leden van de commissie kunnen slechts van hun functie worden ontheven wegens verwaarlozing van hun taak of wegens andere redenen op grond waarvan handhaving als lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Het lid maakt na de ontheffing per direct geen deel meer uit van de commissie.

Commissies van het Brussels Parlement

Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschaps-commissie. Commissie voor de Gezondheid en Bijstand aan personen; Commissie voor de Algemene Bicommunautaire Zaken