Nhà máy

Maak het equivalent van handen wassen gelijk met ...- herziening van litreature handen wassen ,ROM – geenhippie- Maak het equivalent van handen wassen gelijk met antibacterieel schuim ,De kracht van water ROM is een manier van het wassen van haar door alleen water te gebruiken.Zo werk je vooral mét je lichaam door de natuurlijke talg op je hoofdhuid z’n werk te laten doen. En nee, ik ben geen hippie 😉 Between you and me: talg zou de beste conditioner ooit zijn!Veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EG) nr ...Voor de pauzes en aan het eind van het werk de handen wassen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Voor gebieden te betreden waar wordt gegeten, verontreinigde kleding en beschermingsmiddelen uitdoen. Bescherming van de ogen/het gezicht: Volledig aansluitende veiligheidsbril met zijkleppen (EN 166).VEILIGHEIDSINFORMATIE Datum van herziening: BLAD

3. identificatie van de gevaren _____ datum van herziening: 14-feb-2011 gibco products invitrogen corporation 3175 staley road p.o. box 68 grand island, ny 14072 716-774-6700 invitrogen corporation new zealand limited 18 - 24 botha road penrose auckland 1006 new zealand +64 9 579 3024 0 800 600 200 invitrogen australia pty limited 30-32 compark ...

VEILIGHEIDSINFORMATIE Datum van herziening: BLAD

3. identificatie van de gevaren _____ datum van herziening: 14-feb-2011 gibco products invitrogen corporation 3175 staley road p.o. box 68 grand island, ny 14072 716-774-6700 invitrogen corporation new zealand limited 18 - 24 botha road penrose auckland 1006 new zealand +64 9 579 3024 0 800 600 200 invitrogen australia pty limited 30-32 compark ...

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 ...

Bladzijde: 2/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 10.09.2018 Herziening van: 10.09.2018 Handelsnaam: Tuning Solution for …

Veiligheidsinformatieblad 7936000: D-Disinfectant

Herziening van 15/04/2020 / Afdrukdatum: 22/04/2020 Pagina: 4 Hygiënische maatregelen: Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag

Datum van herziening: 16-6-2016 V3/0 Pagina 1/7 ...

Datum van herziening: 16-6-2016 V3/0 Naam product: ... Verontreinigde huid grondig wassen. Bescherming van de handen: Beschermende handschoenen bij direct contact met het product. Bescherming van de luchtwegen: Bij de vastgestelde wijze van gebruik niet noodzakelijk.

Veiligheidsinformatieblad

Datum van de druk: 20.02.2017 Versienummer 2 Herziening van: 17.02.2017 Handelsnaam:JURA Reinigingstablet 2 in 1 (fosfaatvrij) (Vervolg van blz. 3) 4.0 * RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

sd10682 - 682 Majolicol (NL)

datum van de druk: 17.08.2015 Versienummer 2 Herziening van: 17.08.2015 Handelsnaam: 682 Majolicol (Vervolg van blz. 1) 41.0 · Gevaarlijke inhoudstoffen: 27138-31-4 Dipropyleen glycol dibenzoaat Aquatic Chronic 2, H411 < 1,0% · Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in

sd10682 - 682 Majolicol (NL)

datum van de druk: 17.08.2015 Versienummer 2 Herziening van: 17.08.2015 Handelsnaam: 682 Majolicol (Vervolg van blz. 1) 41.0 · Gevaarlijke inhoudstoffen: 27138-31-4 Dipropyleen glycol dibenzoaat Aquatic Chronic 2, H411 < 1,0% · Aanvullende gegevens: De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in

Titel: Infectiepreventie protocollen afd Tandheelkunde ...

voorkomen van ziekenhuisinfecties, handen zijn een belangrijke potentiële besmettingsweg. • De effectiviteit van een goede handhygiëne is aangetoond. • Een goede handhygiëne bestaat uit handdesinfectie, eventueel handen wassen en handverzorging. • Draag geen hand- en polssieraden en/of lange mouwen. Dit belemmert een goede handhygiëne.

Veiligheidsinformatieblad

Datum van de druk: 20.02.2017 Versienummer 2 Herziening van: 17.02.2017 Handelsnaam:JURA Reinigingstablet 2 in 1 (fosfaatvrij) (Vervolg van blz. 3) 4.0 * RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

Datum van herziening 05.05.2014 Afdrukdatum 06.08.2014 Pagina 1 / 11 EU-GHS(R11/011) / 04.04.2014 21:23 ... voor de pauze en na afloop van het werk handen wassen. Algemene beschermende maatregelen : aanraking met de ogen en de huid vermijden. ... Bescherming van de handen : Geschikt zijn bijvoorbeeld beschermhandschoenen van de firma Kächele ...

Veiligheidsinformatieblad Datum van de druk: 24-02-2015 ...

VIB_Alcohol 70% met 5% IPA_Denteck Versie 1.3 Veiligheidsinformatieblad Datum van de druk: 24-02-2015 Volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Datum herziening: 10-09-2015

Algemene Procedure Handhygiëne: chirurgische …

1/04/2014 Een uitgeprinte procedure is maximum 1 maand geldig 1 Doelstelling De chirurgische handontsmetting of preoperatieve ontsmetting van de handen doodt de transiënte flora (*), vermindert de residente flora en remt de ontwikkeling van micro- organismen op de handen.

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 SIGA-Wigluv Versienummer 1.2 datum van de druk: 14.08.2020 Herziening van: 31.01.2020 pagina 5 av 7 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Geen gevaarlijke reacties bekend. 10.4 Te vermijden omstandigheden: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar. 10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie ...

Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

datum van de druk: 02.01.2013 Versienummer 29 Herziening van: 02.01.2013 35.0 ... P264 Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

Gevarenaanduidingen

van diervoeder. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Verontreinigde kleding verwijderen en wassen voor hergebruik. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag. 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van ...

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen vermijden. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. · Ademhalingsbescherming: Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

WASSEN - Engelse vertaling - bab.la Nederlands-Engels ...

Niemand kan zijn handen in onschuld wassen ten aanzien van dergelijke tragische zaken. No one can wash their hands of a tragedy such as this. more_vert. open_in_new Link naar #bron# warning Vraag om herziening; Die dus hun handen in onschuld ... comment Vraag om herziening. Sluiten.

Handhygiëne | Inleidingen, Verpleging, Medisch

7-okt-2015 - Instructie voor handhygiëne (handen wassen en desinfecteren) in de zorg. Dit voorkomt de verspreiding van ziektekiemen in verpleeghuizen en thuiszorg.

Algemene hygiënerichtlijn | RIVM

De algemene hygiënerichtlijn is opgesteld in 2019. Tussentijdse wijzigingen sinds de laatste herziening worden aangegeven in de Verantwoording.. Bij deze richtlijn vindt u instructies (bijvoorbeeld voor handen wassen), voorbeelden van schoonmaakschema’s en een normenlijst.

Veiligheidsinformatieblad

Datum van de druk: 20.02.2017 Versienummer 2 Herziening van: 17.02.2017 Handelsnaam:JURA Reinigingstablet 2 in 1 (fosfaatvrij) (Vervolg van blz. 3) 4.0 * RUBRIEK 7: Hantering en opslag 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Bij een deskundig gebruik zijn geen bijzondere maatregelen vereist.

sd73982 - Dikke Bleek (NL)

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. · Ademhalingsbescherming: ... 09.11.2013 Herziening van: 09.11.2013 Handelsnaam: Dikke Bleek (Vervolg van blz. 4) 37.0 RUBRIEK 12: Ecologische informatie · Toxiciteit

Algemene Procedure Handhygiëne: chirurgische …

1/04/2014 Een uitgeprinte procedure is maximum 1 maand geldig 1 Doelstelling De chirurgische handontsmetting of preoperatieve ontsmetting van de handen doodt de transiënte flora (*), vermindert de residente flora en remt de ontwikkeling van micro- organismen op de handen.

Identificatie van de stof of het mengsel en van de ...

datum van de druk: 11.03.2014 Versienummer 1 Herziening van: 11.03.2014 38.0.28 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming · Productidentificatie · Handelsnaam: Pro Eco Sil HS 3200 · Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.